2023

21 Νοεμβρίου, 2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΡΕΧΟΝΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών Ψηφιοποίησης και προβολή του Καλλιτεχνικού Αρχείου του ΕΜΣΤ

To Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης και προβολής του Καλλιτεχνικού Αρχείου του ΕΜΣΤ. Συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες ψηφιοποίησης, με την τρέχουσα τεχνολογία, τεκμηρίων, (δίσκοι, κασέτες, PAL, αρνητικά, slides, επιστολές, χειρόγραφα, υπομνήματα, παλιές προσκλήσεις, φυλλάδια, αποκόμματα, άλλο έντυπο υλικό), κυρίως των ευαίσθητων ή εκείνων που δεν μπορούν στην υφιστάμενη μορφή να αξιοποιηθούν εύκολα και στην καταχώρησή τους στη βάση δεδομένων του ΕΜΣΤ (περί τα 10.000 τεκμήρια).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

 • 72000000-5: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
 • 72212160-8: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού βιβλιοθηκών
 • 79999100: Υπηρεσίες σάρωσης
 • 79961300: Ειδικές φωτογραφικές υπηρεσίες

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 173.600,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: € 140.000,00. Φ.Π.Α.: € 33.600,00).

Η σύμβαση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΤΑ 014, με Κωδικό Έργου 2022ΤΑ01400089.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 1 της Πράξης: «Αξιοποίηση ψηφιακών μοντέλων πολιτιστικής παραγωγής και διανομής στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης», η οποία έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 97442 ΕΞ 2022, και κωδικό MIS 5168560.

Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU», σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. με αρ. 97442 ΕΞ 2022, και κωδικό MIS 5168560.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 07.12.2023 / Τοπική ώρα: 17.00

Σχετικά αρχεία:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

2023

20 Νοεμβρίου, 2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΡΕΧΟΝΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών συντήρησης & τεχνικής υποστήριξης ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων του ΕΜΣΤ

To Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης & τεχνικής υποστήριξης των ανελκυστήρων και των κυλιόμενων κλιμάκων του  Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) σε όλες τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο κτίριο επί της οδού Φραντζή και Καλλιρόης, για χρονικό διάστημα τριών ετών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: (86.800,00€).

Η σύμβαση υπόκειται σε δικαίωμα παράτασης  υπό τη μορφή τροποποίησης της σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 του ν. 4412/2016, με αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου .

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

50750000 –7 Υπηρεσίες συντήρησης  ανελκυστήρων

50740000 – 4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης  κυλιόμενων κλιμάκων

79132000 – 8 Υπηρεσίες πιστοποίησης

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 05.12.2023 / Τοπική ώρα: 17.00

Σχετικά αρχεία:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

2023

18 Οκτωβρίου, 2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς και εγκατάστασης Έργων Τέχνης Εκθέσεων του ΕΜΣΤ

Πρόσκληση Συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προς τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΕΥΣΤΑΘΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και με δ.τ. «CONSTRUCΚTIVIST» για την ανάθεση  της σύμβασης με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς  και εγκατάστασης  Έργων Τέχνης  Εκθέσεων του ΕΜΣΤ» .

Αντικείμενο της σύμβασης θα αποτελέσει η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και εγκατάστασης/απεγκατάστασης έργων τέχνης που παρουσιάζονται στις εκθέσεις του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης που βρίσκεται στο πρώην εργοστάσιο Φιξ.  Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  60100000-9      υπηρεσίες οδικών μεταφορών 92521100             υπηρεσίες εκθέσεων μουσείων.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%: € 124.000,00 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δέκα (10) μήνες.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης της παρούσας Πρόσκλησης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής.     Προθεσμία υποβολής προσφορών: 24.10.2023 / Τοπική ώρα: 17.00

Σχετικά αρχεία:

Πρόσκληση Συμμετοχής

2023

3 Οκτωβρίου, 2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΡΕΧΟΝΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός με τίτλο: Δημιουργία Μουσειοσκευών του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

To Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την Δημιουργία Μουσειοσκευών του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης»» της Πράξης «SUB 1.1.1 – Δημιουργία Μουσειοσκευών του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5167359).

Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU», σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ 97443 ΕΞ 2022/ 08-07-2022 Απόφαση Ένταξης του Έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΑΔΑ:  9ΞΞ3Η-Γ21).

CPV

 • 18921000-1 | Βαλίτσες
 • 39000000-2 | Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού
 • 39154000-6 | Εξοπλισμός εκθέσεων
 • 92520000-2 | Υπηρεσίες μουσείων και συναφείς υπηρεσίες

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 173.600,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: € 140.000,00. Φ.Π.Α.: €33.600,00) και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 18.10.2023 / Τοπική ώρα: 17.00

Σχετικά αρχεία:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΣΚΕΥΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΣΚΕΥΩΝ

2023

27 Σεπτεμβρίου, 2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΡΕΧΟΝΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας του ΕΜΣΤ

To Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους του ΕΜΣΤ, σε όλες τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο κτίριο επί της Φραντζή και Καλλιρόης, για χρονικό διάστημα ενός έτους, με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής. (CPV: • 90910000-9.  υπηρεσίες καθαρισμού).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 111.600,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: € 90.000,00. Φ.Π.Α.: € 21.600,00) και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 13.10.2023 / Τοπική ώρα: 17.00

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 211-1019004  (Κ. Κοντογιάννης)

Σχετικά αρχεία:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2023

13 Σεπτεμβρίου, 2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς και εγκατάστασης Έργων Τέχνης Εκθέσεων του ΕΜΣΤ

To Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και εγκατάστασης/απεγκατάστασης έργων τέχνης που παρουσιάζονται στις εκθέσεις του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης που βρίσκεται στο πρώην εργοστάσιο Φιξ, με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής. (CPV: •           60100000-9      υπηρεσίες οδικών μεταφορών, •   92521100 υπηρεσίες εκθέσεων μουσείων).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 124.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: € 100.000,00. Φ.Π.Α.: € 24.000,00) και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 10 μήνες.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 29.09.2023 / Τοπική ώρα: 17.00

Σχετικά αρχεία:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

2023

11 Ιουλίου, 2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων E.R.P. και C.R.M.

Πρόσκληση Συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προς τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «Εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων E.R.P. και C.R.M.» Υποέργο 2 της Πράξης «Αξιοποίηση ψηφιακών μοντέλων πολιτιστικής παραγωγής και διανομής στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού (E.R.P.) και διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (C.R.M.), το οποίο θα συνοδεύεται από το σύνολο των απαραίτητων υπηρεσιών εγκατάστασης, λειτουργίας και υποστήριξης. Το νέο σύστημα θα υπακούει στις γενικές αρχές σχεδίασης και λειτουργικότητας, όπως αυτές υπαγορεύονται τόσο από το υφιστάμενο εθνικό θεσμικό πλαίσιο, τις κατευθυντήριες γραμμές περί ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το διεθνές Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας. Η προμήθεια του πληροφοριακού συστήματος καλύπτει το σύνολο των βασικών επιχειρησιακών λειτουργιών του Μουσείου, δηλαδή τη Διαχείριση Οικονομικών Πόρων, τη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, τη Διαχείριση Διαδικασιών και Εγγράφων, τη Διαχείριση Αποφάσεων Συλλογικών Αποφάσεων και τη Διαχείριση Μελών.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 48000000-8. «Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής», 72212000-4 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 75.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%: € 93.000,00 €)

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε οκτώ (8) μήνες.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης της παρούσας Πρόσκλησης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 22.07.2023 / Τοπική ώρα: 17.00

Σχετικά αρχεία:

Πρόσκληση Συμμετοχής

Μελέτη 

2023

6 Ιουλίου, 2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΜΣΤ

Δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δράσεις προώθησης των ελληνικών πολιτιστικών εξαγωγών και ενίσχυση της ελληνικής πολιτιστικής επωνυμίας από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης» με κωδικό ΟΠΣ 5168561 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Next Generation EU.

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ:

 1. Ανακοίνωση αποτελέσματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 2. Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης

2023

29 Μαΐου, 2023

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΟΧ)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  «Δράσεις προώθησης των ελληνικών πολιτιστικών εξαγωγών και ενίσχυση της ελληνικής πολιτιστικής επωνυμίας από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης» με κωδικό ΟΠΣ 5168561 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη της σχετικής θέσης, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΘΕΣΗ: (1) στέλεχος συντονισμού του Διεθνούς Προγράμματος Επίσκεψης Επιμελητών μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός έτους και με δικαίωμα ανανέωσης για ένα έτος ακόμα.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ Διοίκηση Τουρισμού ή Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Πολιτιστικής Διαχείρισης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: Το έργο «Δράσεις προώθησης των ελληνικών πολιτιστικών εξαγωγών και ενίσχυση της ελληνικής πολιτιστικής επωνυμίας από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης» αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων δράσεων προώθησης των ελληνικών πολιτιστικών εξαγωγών και ενίσχυσης της ελληνικής πολιτιστικής επωνυμίας από το ΕΜΣΤ, με στόχο την ενίσχυση του διεθνή χαρακτήρα του μουσείου και τη θέση του στο παγκόσμιο πεδίο τέχνης, τη δυνατότητα το ΕΜΣΤ να είναι μόνιμο μέλος ενός δικτύου διεθνών καλλιτεχνών και συνεργαζόμενων πολιτιστικών οργανισμών και την τόνωση της εξωστρέφειας του ΕΜΣΤ και την εν γένει προβολή του ελληνικού πολιτιστικού προϊόντος.

Σε αυτό το πλαίσιο θα υλοποιηθεί Διεθνές πρόγραμμα επίσκεψης επιμελητών (ΠΕ3) προκειμένου να ενισχύσει την προώθηση των Ελλήνων εικαστικών καλλιτεχνών που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα και την γνωριμία του έργου τους με διεθνείς επαγγελματίες της τέχνης. Στόχος του προγράμματος είναι να αναδείξει το έργο και τις κατευθύνσεις των σύγχρονων καλλιτεχνών που δουλεύουν στην Ελλάδα και δεν έχουν συχνά την ευκαιρία να παρουσιάζουν το έργο τους διεθνώς, αλλά και το έργο Ελλήνων επιμελητών μέσα από επισκέψεις σε εκθέσεις και ιδρύματα της Αθήνας που θα πραγματοποιούν οι επισκέπτες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΜΣΤ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.


ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις είκοσι τέσσερις (24.000) χιλιάδες ευρώ. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την 13η Ιουνίου 2023 και ώρα 17:00 και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη.

Σχετικά αρχεία:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Υπόδειγμα αίτησης δήλωσης

2023

16 Μαΐου, 2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας και Φύλαξης του ΕΜΣΤ

To Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, για την Παροχή Υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης των χώρων του μουσείου. Συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής παρακολούθησης των καμερών ασφαλείας καθώς και επανδρωμένη υπηρεσία φύλαξης με την παρουσία προσωπικού ασφαλείας εντός των εκθεσιακών χώρων του Μουσείου σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας των εκθεσιακών του χώρων, για χρονικό διάστημα 12 μηνών (CPV: 79710000-4 υπηρεσίες ασφάλειας).
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 427.800,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: € 345.000,00. Φ.Π.Α.: € 82.800,00) και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 21.06.2023 / Τοπική ώρα: 17.00

Σχετικά αρχεία:
Περίληψη Διαγωνισμού Ασφάλειας και Φύλαξης του ΕΜΣΤ
Διακήρυξη Διαγωνισμού Ασφάλειας και Φύλαξης του ΕΜΣΤ

2023

5 Μαΐου, 2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών Αποθήκευσης και Φύλαξης Έργων Τέχνης Συλλογών του ΕΜΣΤ

To Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής,  για την Παροχή Υπηρεσιών αποθήκευσης, φύλαξης και εγκατάστασης έργων τέχνης των συλλογών του μουσείου σε κατάλληλα διαμορφωμένους αποθηκευτικούς χώρους, ανταποκρινόμενους στις ειδικές απαιτήσεις αποθήκευσης, φύλαξης και εγκατάστασης που απαιτούν τα έργα τέχνης υψηλής καλλιτεχνικής αξίας, για χρονικό διάστημα 12 μηνών (CPV: 63121100-4  υπηρεσίες αποθήκευσης ).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (95.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: (117.800,00 €) και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 12 μήνες.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 23.05.2023 / Τοπική ώρα: 17.00

Σχετικά αρχεία:

Περίληψη Διαγωνισμού Αποθήκευσης και Φύλαξης Έργων Τέχνης

Διακήρυξη Διαγωνισμού Αποθήκευσης και Φύλαξης Έργων Τέχνης

2023

28 Μαρτίου, 2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Πίνακες Αποτελεσμάτων ΣΟΧ1/2023 ανακοίνωσης ΕΜΣΤ

Δημοσιεύουμε επί το ορθόν τους πίνακες αποτελεσμάτων της ΣΟΧ1/2023 Ανακοίνωσης του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης για την πρόσληψη:

Ενός  (1) Υπαλλήλου ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών,

Τριών (3) Υπαλλήλων ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΤΑΜΙΩΝ με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών και

Τριών (3) Υπαλλήλων ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών

 

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ:

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓIΑΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕ ΤΑΜΙΩΝ

3.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ

4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ

 

 

2023

7 Μαρτίου, 2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο ΕΜΣΤ

Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Ν.Π.Ι.Δ) με έδρα την Αθήνα (ΛΕΩΦ. ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ & ΑΜΒΡ. ΦΡΑΝΤΖΗ Τ.Κ 11743), ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας (8  μηνών), συνολικά επτά (7) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών – παροδικών αναγκών του Μουσείου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ  και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, (οι αιτήσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Μουσείου κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 10:00 π.μ. μέχρι τις 15:00μ.μ.) είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Λεωφόρος Καλλιρρόης και Αμβροσίου Φραντζή
Τ.Κ. 11743 – Αθήνα
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
Υπόψιν Στ. Λόη

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την  Παρασκευή 17 Μαρτίου  2023.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ:

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΜΣΤ ΣΟΧ1.2023

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η.Υ (A1) 01_02_2023

4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (Α2). 01-02-2023

5. ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ

6. ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

 

2023

22 Φεβρουαρίου, 2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  «Δράσεις προώθησης των ελληνικών πολιτιστικών εξαγωγών και ενίσχυση της ελληνικής πολιτιστικής επωνυμίας από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης» με κωδικο ΟΠΣ 5168561 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη της σχετικής θέσης, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΘΕΣΗ: (1) στέλεχος συντονισμού προγράμματος μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός έτους και με δικαίωμα ανανέωσης για ένα έτος ακόμα.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ Οικονομικού με εξειδίκευση στην Πολιτιστική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:  Το έργο «Δράσεις προώθησης των ελληνικών πολιτιστικών εξαγωγών και ενίσχυση της ελληνικής πολιτιστικής επωνυμίας από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης» αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων δράσεων προώθησης των ελληνικών πολιτιστικών εξαγωγών και ενίσχυσης της ελληνικής πολιτιστικής επωνυμίας από το ΕΜΣΤ, με στόχο την ενίσχυση του διεθνή χαρακτήρα του μουσείου και τη θέση του στο παγκόσμιο πεδίο τέχνης, τη δυνατότητα το ΕΜΣΤ να είναι μόνιμο μέλος ενός δικτύου διεθνών καλλιτεχνών και συνεργαζόμενων πολιτιστικών οργανισμών και την τόνωση της εξωστρέφειας του ΕΜΣΤ και την εν γένει προβολή του ελληνικού πολιτιστικού προϊόντος.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΜΣΤ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις είκοσι τέσσερις (24.000) χιλιάδες ευρώ. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την 6η Μαρτίου 2023 και ώρα 17.00 και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη.

 

Σχετικά αρχεία:

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Υπόδειγμα αίτησης δήλωσης

2022

22 Δεκεμβρίου, 2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ H/M ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΜΣΤ

To Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής,  για την Παροχή Υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού Η/Μ στους χώρους του ΕΜΣΤ σε όλες τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο κτίριο επί της οδού Φραντζή και Καλλιρόης, για χρονικό διάστημα δύο ετών (CPV 50710000-5, CPV 50730000-1).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατό σαράντα χιλιάδων ευρώ (140.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: (173.600,00€) και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 24 μήνες.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 20.01.2023 / Τοπική ώρα: 17.00

Σχετικά αρχεία:

περίληψη διαγωνισμού H/M εγκαταστάσεων

Διακήρυξη H/M εγκαταστάσεων

 

2022

6 Σεπτεμβρίου, 2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΜΣΤ

To Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής,  για την Παροχή Υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης στους χώρους του ΕΜΣΤ σε όλες τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο κτίριο επί της οδού Φραντζή και Καλλιρόης, για χρονικό διάστημα δύο ετών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατό είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: (148.800,00€) και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 23.09.2022 / Τοπική ώρα: 17.00

Σχετικά αρχεία:

Περίληψη διαγωνισμού πυρόσβεσης

Διακήρυξη Πυρόσβεσης

2022

13 Ιουλίου, 2022

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

Πίνακες αποτελεσμάτων ΣΟΧ1/2022 ανακοίνωσης ΕΜΣΤ

Δημοσιεύουμε σήμερα, 13 Ιουλίου 2022, τους πίνακες αποτελεσμάτων της ΣΟΧ1/2022 Ανακοίνωσης του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης για την πρόσληψη:
Ενός (1) Υπαλλήλου ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών,
Τριών (3) Υπαλλήλων ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΤΑΜΙΩΝ με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών και
Τριών (3) Υπαλλήλων ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας 5 μηνών.

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ:
1. Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας ΤΕ Πληροφορικής
2. Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας ΔΕ Ταμιών
3. Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας ΔΕ Φυλάκων
4. Πίνακας Απορριφθέντων

2022

20 Ιουνίου, 2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο ΕΜΣΤ

Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Ν.Π.Ι.Δ) με έδρα την Αθήνα (ΛΕΩΦ. ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ & ΑΜΒΡ. ΦΡΑΝΤΖΗ Τ.Κ 11743), ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας (8 και 5 μηνών), συνολικά επτά (7) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών – παροδικών αναγκών του Μουσείου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ  να την υπογράψουν και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, (οι αιτήσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Μουσείου κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 10:00 π.μ. μέχρι τις 15:00μ.μ.) είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης,
Λεωφόρος Καλλιρρόης και Αμβροσίου Φραντζή,
Τ.Κ. 11743 – Αθήνα,
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
Υπόψιν Στυλιανής Λόη

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 30.06.2022.

Σχετικά αρχεία:
1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΜΣΤ ΣΟΧ 1 2022
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΗΥ_ 14_3_2022
4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 18.05.2022
5. ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ
6. ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

2022

1 Ιουνίου, 2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας στο ΕΜΣΤ

To Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής,  για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας στο ΕΜΣΤ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 90.000,00 €  μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: (111.600,00€) και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 21.06.2022 / Τοπική ώρα: 17.00

Σχετικά αρχεία:

Περίληψη διαγωνισμού

Διακήρυξη διαγωνισμού

 

2022

23 Μαρτίου, 2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών μεταφοράς και εγκατάστασης έργων τέχνης στο ΕΜΣΤ

To Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,  για την παροχή υπηρεσιών Μεταφοράς και Εγκατάστασης έργων τέχνης στο ΕΜΣΤ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 94.780,00 €  μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: (117.527,20€) και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 8 μήνες.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 07.04.2022 / Τοπική ώρα: 17.00

Σχετικά αρχεία:

Περίληψη διαγωνισμού μεταφορών

Διακήρυξη μεταφορών

 

23 Μαρτίου, 2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

Διεθνής δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

To Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, για την η παροχή υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης των χώρων του μουσείου. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 458.800,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: € 370.000,00. Φ.Π.Α.: € 88.800,00) και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 27.04.2022 / Τοπική ώρα: 15.00
Σχετικά αρχεία:
ΕΜΣΤ Τεύχος Διακήρυξης Ασφάλειας και Φύλαξης
Περίληψη διαγωνισμού ασφάλειας και φύλαξης

2021

3 Σεπτεμβρίου, 2021

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης του Διοικητικού-Οικονομικού Διευθυντή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 22.09.2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης απευθύνει Δημόσια Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάτωθι θέση ευθύνης επιπέδου Διοικητικής και Οικονομικής Διεύθυνσης του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης που λειτουργεί ως επιμέρους υπηρεσιακή μονάδα σε επίπεδο Διεύθυνσης του εποπτευομένου από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δημοσίου νομικού προσώπου (Ν.Π.Ι.Δ).

Μπορείτε να βρείτε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο παρακάτω αρχείο:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον Οικονομικό – Διοικητικό Διευθυντή του ΕΜΣΤ.pdf

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη, 22.09.2021 έως τις 18.00

2021

16 Απριλίου, 2021

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΜΣΤ

To Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΜΣΤ»

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 29.04.2021
Σχετικά αρχεία:
ΤΕΥΔ -Διαγωνισμός Καθαριότητας 2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΜΣΤ _2021.pdf

2021

26 Μαρτίου, 2021

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

To Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού
60.000.00€, πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Σχετικά αρχεία:
4.ΤΕΥΔ- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
4.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 2021

2021

12 Φεβρουαρίου, 2021

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ1/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Αποτελέσματα της ΣΟΧ1/2021  Ανακοίνωσης

Δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα της ΣΟΧ1/2021 Ανακοίνωσης του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης για την πρόσληψη 3 Υπαλλήλων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών.

Πίνακας κατάταξης ΔΕ Ταμιών (θέσεις 3)
Πίνακας απορριφθέντων

2021

18 Ιανουαρίου, 2021

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2021 – ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Δημοσιεύουμε την με αρ. πρωτ.: 46/12.01.2021 ΣΟΧ1 /2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών – παροδικών αναγκών του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ.

Επισυνάπτονται:

Το από 02.12.2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)
Το από 17.09.2020 ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
Το από 07.12.2020 ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ.
Το υπόδειγμα αιτήσεων ΣΟΧ. 6.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά 19.01.2021 και λήγει στις 28.01.2021.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή  στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης,
Λεωφόρος Καλλιρρόης και Αμβροσίου Φραντζή,
Τ.Κ. 11743 – Αθήνα,
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
Υπόψιν  Στ. Λόη

Σχετικά αρχεία:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)
ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

2020

3 Δεκεμβρίου, 2020

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΕΜΣΤ)

To Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 55.740,00€, πλέον Φ.Π.Α. 24%

Ημερομηνία διακύρηξης:02.12.2020.

Σχετικά αρχεία:
Διαγωνισμός: Ανελκυστήρες- 2020-23.pdf
ΤΕΥΔ -Tριετής συντήρηση & τεχνική υποστήριξη των ανελκυστήρων και των κυλιόμενων κλιμάκων
Διόρθωση-διευκρίνηση προκήρυξης Διαγωνισμού Ανελκυστήρων

2020

30 Νοεμβρίου, 2020

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΜΣΤ

To Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΜΣΤ», συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00  €,  πλέον Φ.Π.Α. 24%

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 14/12/2020 στις 10 το πρωί.

Σχετικά αρχεία:

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Πυρόσβεση-Πυρανίχνευση 2020-21.pdf
ΤΕΥΔ – Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης

2020

10 Ιουλίου, 2020

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ2/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Δημοσιεύουμε επί το ορθόν τα αποτελέσματα της ΣΟΧ2/2020 Ανακοίνωσης του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης για την πρόσληψη 13 Υπαλλήλων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας 5 μηνών.

Πίνακας κατάταξης ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ (θέση 1)
Πίνακας κατάταξης ΔΕ ΤΑΜΙΕΣ (θέσεις 3)
Πίνακας κατάταξης ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ (θέσεις 8)
Πίνακας ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ

2020

12 Ιουνίου, 2020

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΙΔΟΧ

Δημοσιεύουμε την με αρ. πρωτ.: 967/31.03.2020 ΣΟΧ 2/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη δεκατριών (13) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε (5) μηνών, για την κάλυψη εποχικών – παροδικών αναγκών του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ.

2020

29 Ιανουαρίου, 2020

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Προθεσμία έως 19/02

To Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την υπεκμίσθωση των δύο χώρων εστίασης (εστιατόριο-καφέ).
Προθεσμία υποβολής προσφορών: έως 19/02/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΜΣΤ 29.01.20
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΜΣΤ 29.01.20
ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 1-125
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Διευκρινίσεις Διακήρυξης 04/02/2019

2019

24 Δεκεμβρίου, 2019

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

To Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την υπεκμίσθωση των δύο χώρων εστίασης (εστιατόριο-καφέ).

Προθεσμία υποβολής προσφορών: έως 17/01/2020

Σχετικά αρχεία:
Περίληψη Διαγωνισμού
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Παράρτημα Διαγωνισμού – Τοπογραφικά Σχεδιαγράμματα
Διευκρινίσεις Διακήρυξης 2298 ΕΜΣΤ
Πρακτικά αξιολόγησης προσφορών
Πρακτικά απόφασης – Άγονος διαγωνισμός

2019

3 Δεκεμβρίου, 2019

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΜΣΤ

To Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΜΗΝΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», με δικαίωμα προαίρεσης δίμηνης παράτασης, συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00 €,  πλέον Φ.Π.Α. 24%

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 03/12 – 16/12/2019

Σχετικά αρχεία:
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπηρεσιών 2μηνης φύλαξης

2019

3 Οκτωβρίου, 2019

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩN

To Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ  Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού  59.225,00 €,  πλέον Φ.Π.Α. 24%.
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 08/10 – 21/10/2019
Σχετικά αρχεία (σε ορθή επανάληψη):

Συνοπτικός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών Δωδεκάμηνης Συντήρησης & Τεχνικής Υποστήριξης των ΗΜ Εγκαταστάσεων του Κτηρίου του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)

2019

2 Οκτωβρίου, 2019

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΛΚ/ΡΩΝ & ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ

To Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Άρθρο 86 Ν.4412/2016), για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΜΣΤ», συνολικού προϋπολογισμού 18.580,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 02/10 – 16/10/2019

Σχετικά αρχεία:
Συνοπτικός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών Δωδεκάμηνης Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης των Ανελκυστήρων και Κυλιόμενων Κλιμάκων του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)

2019

20 Σεπτεμβρίου, 2019

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΧ1/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα της ΣΟΧ1/2019 Ανακοίνωσης του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης για την πρόσληψη 4 Φυλάκων και 3 Νυχτοφυλάκων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών.

Πίνακας κατάταξης ΔΕ Φυλάκων
Πίνακας κατάταξης ΔΕ Νυχτοφυλάκων
Πίνακας απορριφθέντων

2019

17 Ιουλίου, 2019

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2019

Δημοσιεύουμε την με αρ. πρωτ.: 925/02.05.2019 ΣΟΧ 1/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη τεσσάρων (4) ημερησίων φυλάκων και τριών (3) νυχτοφυλάκων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών,  για την κάλυψη εποχικών – παροδικών αναγκών του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ.

Επισυνάπτονται:

 1. Το από 12.02.2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)
 2. Το από 12.04.2019 ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ.
 3. Το υπόδειγμα αιτήσεων ΣΟΧ. 6.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά αύριο 18.07.2019 και λήγει στις 29.07.2019. Το ωράριο κατάθεσης των αιτήσεων στο Πρωτόκολλο του Μουσείο είναι:  Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 – 15:00.

ANAKΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 2019 ΕΜΣΤ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 12-2-2019
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

2019

20 Ιουνίου, 2019

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΠΟΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ ΕΜΣΤ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/296052 / 24383/23748/778).
Προκήρυξη ΥΠΠΟΑ για την πλήρωση της θέσης Διευθυντή/ Διευθύντριας στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), καθορισμός ειδικών προσόντων και κριτήρια επιλογής.
Σχετικά με προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για την πλήρωση της θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ)

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει και τη ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ. εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης της 14ης Ιουνίου 2019, κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος, απαγορεύεται, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων, η έκδοση πράξεων που αφορούν στο διορισμό ή την πρόσληψη κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, καθώς και κάθε αντίστοιχη πράξη υπηρεσιακής μεταβολής η οποία προβλέπεται από άλλες αντίστοιχου περιεχομένου διατάξεις. Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής που είχαν ανακοινωθεί πριν την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται και συνεχίζονται αμέσως μετά τη λήξη της αναστολής και μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση εναπομείναντος χρονικού διαστήματος έως την εκπνοή τους. Ενόψει των ανωτέρω, θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης, ορίζουσα την ακριβή ημερομηνία έναρξης και λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/TΔΥΕΦ/296052/24383/23748/778/3-6-2019 (ΦΕΚ 24/ΑΣΕΠ/7-6-2019) Υπουργική απόφαση με θέμα «Διεθνής πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), καθορισμός ειδικών προσόντων και κριτήρια επιλογής».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΜΣΤ
ΦΕΚ για την θέση του Διευθυντή/ Διευθύντριας του ΕΜΣΤ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΕΜΣΤ

2019

11 Φεβρουαρίου, 2019

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ ΕΜΣΤ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης γνωστοποιεί το απόσπασμα του πρακτικού που περιλαμβάνει την απόφαση της Επιτροπής, καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης.

Πρακτικό ΕΜΣΤ

2019

30 Ιανουαρίου, 2019

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΦΕΚ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΕΜΣΤ ΜΕΣΩ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Δημοσίευση ΦΕΚ Μετατάξεων στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας ( Ν. 4440/2016) από τον  Α΄ Κύκλο και τον Β΄ Κύκλο Κινητικότητας του 2018

ΦΕΚ Γ56 28.01.2019

2019

28 Ιανουαρίου, 2019

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΜΣΤ

To Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00 €,  πλέον Φ.Π.Α. 24%

Σχετικά αρχεία:

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπηρεσιών 4μηνης φύλαξης

2018

8 Νοεμβρίου, 2018

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ ΕΜΣΤ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Διευθυντή στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), καθορισμός ειδικών προσόντων, συγκρότηση επιτροπής επιλογής και κριτήρια επιλογής.

Σχετικό έγγραφο: ΦΕΚ Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προθεσμία υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την θέση του Διευθυντή του ΕΜΣΤ: Σας ενημερώνουμε ότι η τελευταία δημοσίευση στον Τύπο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του ΕΜΣΤ  έγινε στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ στις 13.11.2018. Η αποκλειστική προθεσμία των τριάντα (30) ημερών που προβλέπεται για την υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας (ΦΕΚ 31/ΤΕΥΧΟΣ Α.Σ.Ε.Π./06.11.2018) ξεκινά από τις 14.11.2018.

2018

12 Οκτωβρίου, 2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩN

To Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) επαναπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΣΗΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ  Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 55.9100,00 €,  πλέον Φ.Π.Α. 24%

Σχετικά αρχεία:
Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών Δωδεκάμηνης Συντήρησης & Τεχνικής Υποστήριξης των ΗΜ Εγκαταστάσεων Του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης
Τυποποιημένο Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) Επαναπροκήρυξης
Διορθώσεις – Διευκρινίσεις Σχετικά με την Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Συντήρησης & Τεχνικής Υποστήριξης των ΗΜ Εγκαταστάσεων

2018

1 Οκτωβρίου, 2018

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ &ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ

To Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Άρθρο 86 Ν.4412/2016), για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΜΣΤ», συνολικού προϋπολογισμού 19.820,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 24%

Σχετικά αρχεία:
Συνοπτικός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών Δωδεκάμηνης Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης των Ανελκυστήρων και Κυλιόμενων Κλιμάκων του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)
Παροχή Διορθώσεων Διευκρινίσεων

2018

26 Σεπτεμβρίου, 2018

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩN

To Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΣΗΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ  Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού  55.910,00 €,  πλέον Φ.Π.Α. 24%

Σχετικά αρχεία:
Συνοπτικός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών Δωδεκάμηνης Συντήρησης & Τεχνικής Υποστήριξης των ΗΜ Εγκαταστάσεων του Κτηρίου του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης
Τυποποιημένο Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)

2018

21 Σεπτεμβρίου, 2018

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ

Το Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Άρθρο 86 Ν.4412/2016), για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ», συνολικού προϋπολογισμού 40.000€, πλέον Φ.Π.Α. 24%,:

Σχετικά αρχεία:
Συνοπτικός διαγωνισμός Μεταφοράς έργων στο Πεκίνο
ΤΕΥΔ Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
Παροχή Διευκρινίσεων

2018

27 Απριλίου, 2018

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΜΣΤ

Λόγω διαδικαστικού κωλύματος το ΔΣ του ΕΜΣΤ κατά την 27.4.2018 συνεδρίασή του αποφάσισε τη μη διεξαγωγή του Διαγωνισμού για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΜΗΝΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ».

2018

14 Μαρτίου, 2018

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

To Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EΞΑΜΗΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ  Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 38.550,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 24%

Σχετικά αρχεία:
Περίληψη Διακήρυξης Εξάμηνου Συνοπτικού Διαγωνισμού για Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη Η/Μ Εγκαταστάσεων
Συνοπτικός Διαγωνισμός Συντήρησης – Τεχνικής Υποστήριξης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων ΕΜΣΤ
ΤΕΥΔ-Η/Μ Εγκαταστάσεων

Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού έως τις 30.03.2018 ώρα 12:00 και ώρα διενέργειας Διαγωνισμού 13:00

Διευκρίνηση
Διευκρινίζεται ότι εκ παραδρομής στη Διακύρηξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών Εξάμηνης Συντήρησης & Υποστήριξης των Η/Μ Εγκαταστάσεων του κτηρίου του ΕΜΣΤ στην παράγραφο 6.5 ετέθη “άρθρο 9 του ΠΔ118/07” και αντικαθίσταται με το ορθό “άρθρο 82 του Ν.4412/2016”.

14 Μαρτίου, 2018

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ-ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ

Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΜΣΤ», συνολικού προϋπολογισμού 18.800,00€, πλέον Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Άρθρο 86 Ν.4412/2016)

Σχετικά αρχεία:
Περίληψη Διακήρυξης Εξάμηνου Διαγωνισμού για Ανελκυστήρες – Κυλιόμενες του ΕΜΣΤ
Διακήρυξη Εξάμηνου Συνοπτικού Διαγωνισμού για Ανελκυστήρες – Κυλιόμενες κλίμακες ΕΜΣΤ
ΤΕΥΔ-Ανελκυστήρες, Κυλιόμενες

2017

6 Οκτωβρίου, 2017

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΧ1/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα της ΣΟΧ1/2017 Ανακοίνωσης του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης για την πρόσληψη 15 ατόμων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών.

 

101 – ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ – (θέσεις 2)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ
—————————————————————— ———————-
102 – ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – (θέσεις 1) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ
—————————————————————— ———————-
103 – ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – (θέσεις 1) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ
—————————————————————— ———————-
104 – ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – (θέσεις 1)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ
—————————————————————— ———————-
105 – ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – (θέσεις 1)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ
—————————————————————— ———————-
106 – ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ – (θέσεις 2)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ
—————————————————————— ———————-
107 – ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ – (θέσεις 2) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ
—————————————————————— ———————-
108 – ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – (θέσεις 1)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
—————————————————————— ———————-
109 – ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – (θέσεις 1)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ
—————————————————————— ———————-
110 – ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ – (θέσεις 1) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ
—————————————————————— ———————-
111 – ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ – (θέσεις 2) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ

2017

1 Σεπτεμβρίου, 2017

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 15 ΑΤΟΜΩΝ – ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 8 ΜΗΝΩΝ

Σας ενημερώνουμε για τη δημοσίευση της Ανακοίνωσης αριθ. ΣΟΧ1 / 2017 σχετικά με την πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη των εποχιακών / προσωρινών αναγκών του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΘΗΝΑ.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από 02.09.2017 έως 11.09.2017.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο της αίτησης ΑΣΕΠ ΣΟΧ 6 και να το υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι η εξουσιοδότηση θα είναι υπογεγραμμένη από δημόσια αρχή, ή με συστημένη επιστολή στα γραφεία μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης,
Λεωφόρος Καλλιρρόης και Αμβροσίου Φραντζή,
Τ.Κ. 11743 – Αθήνα
,
(είσοδος στη Λεωφόρο Συγγρού)

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών υπό τον κ. Κωνσταντίνο Κοντογιάννη (επικοινωνία: 211-1019004, Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00 – 15:00)

Την Ανακοίνωση, τα σχετικά Παραρτήματα και το Έντυπο της Αίτησης μπορείτε να τα κατεβάσετε / εκτυπώσετε από εδώ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1-2017
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 30-3-2017
ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η-Υ (Α1) 22-01-2016
ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (Α2) 29-05-2017
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

ή από την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ