Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας στο ΕΜΣΤ

To Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής,  για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας στο ΕΜΣΤ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 90.000,00 €  μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: (111.600,00€) και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 21.06.2022 / Τοπική ώρα: 17.00

Σχετικά αρχεία:

Περίληψη διαγωνισμού

Διακήρυξη διαγωνισμού

 

EL / EN