ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 
 
 

ΜΟΥΣΕΙΟ

 
 
 
 
 
 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι διαδικασίες στελέχωσης των υπηρεσιών του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης πραγματοποιούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, όπως ακολουθούν:

  • Η πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη πάγιων αναγκών διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1994.
  • Η μετάταξη και απόσπαση υπαλλήλων υλοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας  Ν. 4440/2016.
  • Η πρόσληψη επιπλέον προσωπικού για την κάλυψη έκτακτων αναγκών γίνεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ.

Οι προκηρύξεις και τα αποτελέσματα των διαγωνισμών δημοσιεύονται στην παρούσα σελίδα στην ενότητα Ανακοινώσεις και Αποτελέσματα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κυρία Στέλλα Λόη:
Τηλέφωνο: 2111019060
email: stella.loi@emst.gr

 
 
 
EL / EN