Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς και Εγκατάστασης Έργων Τέχνης Εκθέσεων του ΕΜΣΤ

To Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών Μεταφοράς και Εγκατάστασης  Έργων Τέχνης Εκθέσεων του ΕΜΣΤ.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 124.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: € 100.000,00. Φ.Π.Α.: € 24.000,00).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 10 μήνες.

Η σύμβαση υπόκειται σε δικαίωμα παράτασης  υπό τη μορφή τροποποίησης της σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 του ν. 4412/2016, με αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου .

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης της παρούσας διακήρυξης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

  • 60100000-9: υπηρεσίες οδικών μεταφορών
  • 92521100: υπηρεσίες εκθέσεων μουσείων

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

Ημερομηνία: 11/04/2024    Τοπική ώρα: 15:00

Σχετικά αρχεία:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

EL / EN