Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών Ψηφιοποίησης και προβολή του Καλλιτεχνικού Αρχείου του ΕΜΣΤ

To Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης και προβολής του Καλλιτεχνικού Αρχείου του ΕΜΣΤ. Συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες ψηφιοποίησης, με την τρέχουσα τεχνολογία, τεκμηρίων, (δίσκοι, κασέτες, PAL, αρνητικά, slides, επιστολές, χειρόγραφα, υπομνήματα, παλιές προσκλήσεις, φυλλάδια, αποκόμματα, άλλο έντυπο υλικό), κυρίως των ευαίσθητων ή εκείνων που δεν μπορούν στην υφιστάμενη μορφή να αξιοποιηθούν εύκολα και στην καταχώρησή τους στη βάση δεδομένων του ΕΜΣΤ (περί τα 10.000 τεκμήρια).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

  • 72000000-5: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
  • 72212160-8: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού βιβλιοθηκών
  • 79999100: Υπηρεσίες σάρωσης
  • 79961300: Ειδικές φωτογραφικές υπηρεσίες

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 173.600,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: € 140.000,00. Φ.Π.Α.: € 33.600,00).

Η σύμβαση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΤΑ 014, με Κωδικό Έργου 2022ΤΑ01400089.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 1 της Πράξης: «Αξιοποίηση ψηφιακών μοντέλων πολιτιστικής παραγωγής και διανομής στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης», η οποία έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 97442 ΕΞ 2022, και κωδικό MIS 5168560.

Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU», σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. με αρ. 97442 ΕΞ 2022, και κωδικό MIS 5168560.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 07.12.2023 / Τοπική ώρα: 17.00

Σχετικά αρχεία:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

EL / EN