Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο ΕΜΣΤ

Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Ν.Π.Ι.Δ) με έδρα την Αθήνα (ΛΕΩΦ. ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ & ΑΜΒΡ. ΦΡΑΝΤΖΗ Τ.Κ 11743), ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας (8  μηνών), συνολικά επτά (7) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών – παροδικών αναγκών του Μουσείου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ  και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, (οι αιτήσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Μουσείου κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 10:00 π.μ. μέχρι τις 15:00μ.μ.) είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Λεωφόρος Καλλιρρόης και Αμβροσίου Φραντζή
Τ.Κ. 11743 – Αθήνα
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
Υπόψιν Στ. Λόη

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την  Παρασκευή 17 Μαρτίου  2023.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ:

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΜΣΤ ΣΟΧ1.2023

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η.Υ (A1) 01_02_2023

4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (Α2). 01-02-2023

5. ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ

6. ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

 

EL / EN