Πίνακες Αποτελεσμάτων ΣΟΧ1/2023 ανακοίνωσης ΕΜΣΤ

Δημοσιεύουμε επί το ορθόν τους πίνακες αποτελεσμάτων της ΣΟΧ1/2023 Ανακοίνωσης του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης για την πρόσληψη:

Ενός  (1) Υπαλλήλου ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών,

Τριών (3) Υπαλλήλων ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΤΑΜΙΩΝ με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών και

Τριών (3) Υπαλλήλων ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών

 

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ:

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓIΑΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕ ΤΑΜΙΩΝ

3.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ

4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ

 

 

EL / EN