ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ1/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Αποτελέσματα της ΣΟΧ1/2021  Ανακοίνωσης

Δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα της ΣΟΧ1/2021 Ανακοίνωσης του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης για την πρόσληψη 3 Υπαλλήλων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών.

Πίνακας κατάταξης ΔΕ Ταμιών (θέσεις 3)
Πίνακας απορριφθέντων

EL / EN