ΠΡΟΣΛΗΨΗ 15 ΑΤΟΜΩΝ – ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 8 ΜΗΝΩΝ

Σας ενημερώνουμε για τη δημοσίευση της Ανακοίνωσης αριθ. ΣΟΧ1 / 2017 σχετικά με την πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη των εποχιακών / προσωρινών αναγκών του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΘΗΝΑ.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από 02.09.2017 έως 11.09.2017.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο της αίτησης ΑΣΕΠ ΣΟΧ 6 και να το υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι η εξουσιοδότηση θα είναι υπογεγραμμένη από δημόσια αρχή, ή με συστημένη επιστολή στα γραφεία μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης,
Λεωφόρος Καλλιρρόης και Αμβροσίου Φραντζή,
Τ.Κ. 11743 – Αθήνα
,
(είσοδος στη Λεωφόρο Συγγρού)

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών υπό τον κ. Κωνσταντίνο Κοντογιάννη (επικοινωνία: 211-1019004, Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00 – 15:00)

Την Ανακοίνωση, τα σχετικά Παραρτήματα και το Έντυπο της Αίτησης μπορείτε να τα κατεβάσετε / εκτυπώσετε από εδώ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1-2017
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 30-3-2017
ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η-Υ (Α1) 22-01-2016
ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (Α2) 29-05-2017
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

ή από την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ

EL / EN