Διεθνής δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

To Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, για την η παροχή υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης των χώρων του μουσείου. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 458.800,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: € 370.000,00. Φ.Π.Α.: € 88.800,00) και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 27.04.2022 / Τοπική ώρα: 15.00
Σχετικά αρχεία:
ΕΜΣΤ Τεύχος Διακήρυξης Ασφάλειας και Φύλαξης
Περίληψη διαγωνισμού ασφάλειας και φύλαξης

EL / EN