ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΧ1/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα της ΣΟΧ1/2019 Ανακοίνωσης του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης για την πρόσληψη 4 Φυλάκων και 3 Νυχτοφυλάκων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών.

Πίνακας κατάταξης ΔΕ Φυλάκων
Πίνακας κατάταξης ΔΕ Νυχτοφυλάκων
Πίνακας απορριφθέντων

EL / EN