ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΟΧ)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  «Δράσεις προώθησης των ελληνικών πολιτιστικών εξαγωγών και ενίσχυση της ελληνικής πολιτιστικής επωνυμίας από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης» με κωδικό ΟΠΣ 5168561 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη της σχετικής θέσης, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΘΕΣΗ: (1) στέλεχος συντονισμού του Διεθνούς Προγράμματος Επίσκεψης Επιμελητών μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός έτους και με δικαίωμα ανανέωσης για ένα έτος ακόμα.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ Διοίκηση Τουρισμού ή Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Πολιτιστικής Διαχείρισης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: Το έργο «Δράσεις προώθησης των ελληνικών πολιτιστικών εξαγωγών και ενίσχυση της ελληνικής πολιτιστικής επωνυμίας από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης» αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων δράσεων προώθησης των ελληνικών πολιτιστικών εξαγωγών και ενίσχυσης της ελληνικής πολιτιστικής επωνυμίας από το ΕΜΣΤ, με στόχο την ενίσχυση του διεθνή χαρακτήρα του μουσείου και τη θέση του στο παγκόσμιο πεδίο τέχνης, τη δυνατότητα το ΕΜΣΤ να είναι μόνιμο μέλος ενός δικτύου διεθνών καλλιτεχνών και συνεργαζόμενων πολιτιστικών οργανισμών και την τόνωση της εξωστρέφειας του ΕΜΣΤ και την εν γένει προβολή του ελληνικού πολιτιστικού προϊόντος.

Σε αυτό το πλαίσιο θα υλοποιηθεί Διεθνές πρόγραμμα επίσκεψης επιμελητών (ΠΕ3) προκειμένου να ενισχύσει την προώθηση των Ελλήνων εικαστικών καλλιτεχνών που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα και την γνωριμία του έργου τους με διεθνείς επαγγελματίες της τέχνης. Στόχος του προγράμματος είναι να αναδείξει το έργο και τις κατευθύνσεις των σύγχρονων καλλιτεχνών που δουλεύουν στην Ελλάδα και δεν έχουν συχνά την ευκαιρία να παρουσιάζουν το έργο τους διεθνώς, αλλά και το έργο Ελλήνων επιμελητών μέσα από επισκέψεις σε εκθέσεις και ιδρύματα της Αθήνας που θα πραγματοποιούν οι επισκέπτες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΜΣΤ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.


ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις είκοσι τέσσερις (24.000) χιλιάδες ευρώ. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την 13η Ιουνίου 2023 και ώρα 17:00 και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη.

Σχετικά αρχεία:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Υπόδειγμα αίτησης δήλωσης

EL / EN