Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας και Φύλαξης του ΕΜΣΤ

To Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, για την Παροχή Υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης των χώρων του μουσείου. Συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής παρακολούθησης των καμερών ασφαλείας καθώς και επανδρωμένη υπηρεσία φύλαξης με την παρουσία προσωπικού ασφαλείας εντός των εκθεσιακών χώρων του Μουσείου σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας των εκθεσιακών του χώρων, για χρονικό διάστημα 12 μηνών (CPV: 79710000-4 υπηρεσίες ασφάλειας).
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 427.800,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: € 345.000,00. Φ.Π.Α.: € 82.800,00) και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 21.06.2023 / Τοπική ώρα: 17.00

Σχετικά αρχεία:
Περίληψη Διαγωνισμού Ασφάλειας και Φύλαξης του ΕΜΣΤ
Διακήρυξη Διαγωνισμού Ασφάλειας και Φύλαξης του ΕΜΣΤ

EL / EN