Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών Αποθήκευσης και Φύλαξης Έργων Τέχνης Συλλογών του ΕΜΣΤ

To Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής,  για την Παροχή Υπηρεσιών αποθήκευσης, φύλαξης και εγκατάστασης έργων τέχνης των συλλογών του μουσείου σε κατάλληλα διαμορφωμένους αποθηκευτικούς χώρους, ανταποκρινόμενους στις ειδικές απαιτήσεις αποθήκευσης, φύλαξης και εγκατάστασης που απαιτούν τα έργα τέχνης υψηλής καλλιτεχνικής αξίας, για χρονικό διάστημα 12 μηνών (CPV: 63121100-4  υπηρεσίες αποθήκευσης ).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (95.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: (117.800,00 €) και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 12 μήνες.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 23.05.2023 / Τοπική ώρα: 17.00

Σχετικά αρχεία:

Περίληψη Διαγωνισμού Αποθήκευσης και Φύλαξης Έργων Τέχνης

Διακήρυξη Διαγωνισμού Αποθήκευσης και Φύλαξης Έργων Τέχνης

EL / EN