ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΠΟΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ ΕΜΣΤ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/296052 / 24383/23748/778).
Προκήρυξη ΥΠΠΟΑ για την πλήρωση της θέσης Διευθυντή/ Διευθύντριας στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), καθορισμός ειδικών προσόντων και κριτήρια επιλογής.
Σχετικά με προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για την πλήρωση της θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ)

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει και τη ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ. εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης της 14ης Ιουνίου 2019, κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος, απαγορεύεται, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων, η έκδοση πράξεων που αφορούν στο διορισμό ή την πρόσληψη κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, καθώς και κάθε αντίστοιχη πράξη υπηρεσιακής μεταβολής η οποία προβλέπεται από άλλες αντίστοιχου περιεχομένου διατάξεις. Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής που είχαν ανακοινωθεί πριν την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται και συνεχίζονται αμέσως μετά τη λήξη της αναστολής και μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση εναπομείναντος χρονικού διαστήματος έως την εκπνοή τους. Ενόψει των ανωτέρω, θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης, ορίζουσα την ακριβή ημερομηνία έναρξης και λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/TΔΥΕΦ/296052/24383/23748/778/3-6-2019 (ΦΕΚ 24/ΑΣΕΠ/7-6-2019) Υπουργική απόφαση με θέμα «Διεθνής πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), καθορισμός ειδικών προσόντων και κριτήρια επιλογής».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΜΣΤ
ΦΕΚ για την θέση του Διευθυντή/ Διευθύντριας του ΕΜΣΤ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΕΜΣΤ

EL / EN