Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών Προμήθεια και εγκατάσταση πύργου ψύξης κτιρίου ΕΜΣΤ

To Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών «Προμήθεια και εγκατάσταση πύργου ψύξης κτιρίου ΕΜΣΤ».

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια και εγκατάσταση  ενός (1) Πύργου Ψύξης    για τις ανάγκες κλιματισμού στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που βρίσκεται επί της Φραντζή και Καλλιρόης (CPV 31140000-9).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (65.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: ογδόντα χιλιάδες εξακόσια ευρώ (80.600,00€).

Η σύμβαση υπόκειται σε δικαίωμα παράτασης υπό τη μορφή τροποποίησης της σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 του ν. 4412/2016, με αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου .

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 5 μήνες.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

Ημερομηνία: 14/05/2024    Τοπική ώρα: 15:00

 

Σχετικά αρχεία:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

EL / EN