ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2021 – ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Δημοσιεύουμε την με αρ. πρωτ.: 46/12.01.2021 ΣΟΧ1 /2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών – παροδικών αναγκών του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ.

Επισυνάπτονται:

Το από 02.12.2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)
Το από 17.09.2020 ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
Το από 07.12.2020 ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ.
Το υπόδειγμα αιτήσεων ΣΟΧ. 6.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά 19.01.2021 και λήγει στις 28.01.2021.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή  στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης,
Λεωφόρος Καλλιρρόης και Αμβροσίου Φραντζή,
Τ.Κ. 11743 – Αθήνα,
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
Υπόψιν  Στ. Λόη

Σχετικά αρχεία:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)
ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

EL / EN