Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών συντήρησης & τεχνικής υποστήριξης ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων του ΕΜΣΤ

To Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης & τεχνικής υποστήριξης των ανελκυστήρων και των κυλιόμενων κλιμάκων του  Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) σε όλες τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο κτίριο επί της οδού Φραντζή και Καλλιρόης, για χρονικό διάστημα τριών ετών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: (86.800,00€).

Η σύμβαση υπόκειται σε δικαίωμα παράτασης  υπό τη μορφή τροποποίησης της σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 του ν. 4412/2016, με αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου .

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

50750000 –7 Υπηρεσίες συντήρησης  ανελκυστήρων

50740000 – 4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης  κυλιόμενων κλιμάκων

79132000 – 8 Υπηρεσίες πιστοποίησης

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 05.12.2023 / Τοπική ώρα: 17.00

Σχετικά αρχεία:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

EL / EN