Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
ΕΜΣΤ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ

22/09 - 04/10/2018

Το Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Άρθρο 86 Ν.4412/2016), για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ», συνολικού προϋπολογισμού 40.000€, πλέον Φ.Π.Α. 24%,:

Σχετικά αρχεία:

Συνοπτικός διαγωνισμός Μεταφοράς έργων στο Πεκίνο

ΤΕΥΔ Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Παροχή Διευκρινίσεων

 

Φωτογραφία: Stella Tzachristas

EL / EN