ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ

Το Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Άρθρο 86 Ν.4412/2016), για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ», συνολικού προϋπολογισμού 40.000€, πλέον Φ.Π.Α. 24%,:

Σχετικά αρχεία:
Συνοπτικός διαγωνισμός Μεταφοράς έργων στο Πεκίνο
ΤΕΥΔ Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
Παροχή Διευκρινίσεων

EL / EN