Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς και εγκατάστασης Έργων Τέχνης Εκθέσεων του ΕΜΣΤ

Πρόσκληση Συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προς τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΕΥΣΤΑΘΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και με δ.τ. «CONSTRUCΚTIVIST» για την ανάθεση  της σύμβασης με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς  και εγκατάστασης  Έργων Τέχνης  Εκθέσεων του ΕΜΣΤ» .

Αντικείμενο της σύμβασης θα αποτελέσει η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και εγκατάστασης/απεγκατάστασης έργων τέχνης που παρουσιάζονται στις εκθέσεις του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης που βρίσκεται στο πρώην εργοστάσιο Φιξ.  Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  60100000-9      υπηρεσίες οδικών μεταφορών 92521100             υπηρεσίες εκθέσεων μουσείων.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%: € 124.000,00 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δέκα (10) μήνες.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης της παρούσας Πρόσκλησης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής.     Προθεσμία υποβολής προσφορών: 24.10.2023 / Τοπική ώρα: 17.00

Σχετικά αρχεία:

Πρόσκληση Συμμετοχής

EL / EN