ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΕΜΣΤ)

To Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 55.740,00€, πλέον Φ.Π.Α. 24%

Ημερομηνία διακύρηξης:02.12.2020.

Σχετικά αρχεία:
Διαγωνισμός: Ανελκυστήρες- 2020-23.pdf
ΤΕΥΔ -Tριετής συντήρηση & τεχνική υποστήριξη των ανελκυστήρων και των κυλιόμενων κλιμάκων
Διόρθωση-διευκρίνηση προκήρυξης Διαγωνισμού Ανελκυστήρων

EL / EN