Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  «Δράσεις προώθησης των ελληνικών πολιτιστικών εξαγωγών και ενίσχυση της ελληνικής πολιτιστικής επωνυμίας από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης» με κωδικο ΟΠΣ 5168561 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη της σχετικής θέσης, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΘΕΣΗ: (1) στέλεχος συντονισμού προγράμματος μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός έτους και με δικαίωμα ανανέωσης για ένα έτος ακόμα.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ Οικονομικού με εξειδίκευση στην Πολιτιστική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:  Το έργο «Δράσεις προώθησης των ελληνικών πολιτιστικών εξαγωγών και ενίσχυση της ελληνικής πολιτιστικής επωνυμίας από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης» αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων δράσεων προώθησης των ελληνικών πολιτιστικών εξαγωγών και ενίσχυσης της ελληνικής πολιτιστικής επωνυμίας από το ΕΜΣΤ, με στόχο την ενίσχυση του διεθνή χαρακτήρα του μουσείου και τη θέση του στο παγκόσμιο πεδίο τέχνης, τη δυνατότητα το ΕΜΣΤ να είναι μόνιμο μέλος ενός δικτύου διεθνών καλλιτεχνών και συνεργαζόμενων πολιτιστικών οργανισμών και την τόνωση της εξωστρέφειας του ΕΜΣΤ και την εν γένει προβολή του ελληνικού πολιτιστικού προϊόντος.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΜΣΤ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις είκοσι τέσσερις (24.000) χιλιάδες ευρώ. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την 6η Μαρτίου 2023 και ώρα 17.00 και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη.

 

Σχετικά αρχεία:

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Υπόδειγμα αίτησης δήλωσης

EL / EN