ΕΜΣΤ
ΕΜΣΤΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΜΣΤ

ΝΕΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΟ ΕΜΣΤ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ ΕΜΣΤ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΦΕΚ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΕΜΣΤ ΜΕΣΩ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ – ΕΜΣΤ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ – ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΦΙΞ

EL / EN