ΕΜΣΤ
ΕΜΣΤΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΜΣΤ

22/05/2019

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΛΚ/ΡΩΝ & ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ

02/10 – 16/10/2019

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩN

08/10 - 21/10/2019

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΜΣΤ

01/02/2019

ΝΕΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΟ ΕΜΣΤ

06/03/2019

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ

2019

ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ - ACTIONAID

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ – ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΦΙΞ

2019

EL / EN