Μαριάννα Στραπατσάκη. Άδηλοι τόποι / Απέραντο Λευκό, 2008

EL / EN