Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων που αφορούν στα όργανα διοίκησης, του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη συνολικά τεσσάρων (4) θέσεων που αφορούν στα όργανα διοίκησης,  του Προέδρου και του Αντιπροέδρου  του Διοικητικού Συμβουλίου  στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στο Εθνικό Θέατρο ( N.Π.Ι.Δ εποπτευόμενα από το Υπουργείο Πολιτισμού)  σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5062/2023 (Α’ 183).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής  αρχίζει  στις 7-6-2024  ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 και λήγει στις 18-6-2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Σχετικό έγγραφο:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

EL / EN