Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΜΣΤ

To Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής,  για την Παροχή Υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης στους χώρους του ΕΜΣΤ σε όλες τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο κτίριο επί της οδού Φραντζή και Καλλιρόης, για χρονικό διάστημα δύο ετών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατό είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: (148.800,00€) και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 23.09.2022 / Τοπική ώρα: 17.00

Σχετικά αρχεία:

Περίληψη διαγωνισμού πυρόσβεσης

Διακήρυξη Πυρόσβεσης

EL / EN