Έγχρωμη φωτογραφία, Δωρεά Ζάφου Ξαγοράρη, 2001

EL / EN