Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
ΕΜΣΤ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 12ΜΗΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΜΣΤ

23/12/2020-08/01/2021

To Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 55.812,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Ημερομηνία διακύρηξης: 21.12.2020.

Σχετικά αρχεία:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η-Μ

ΤΕΥΔ -Διαγωνισμός Η-Μ 2020

EL / EN