ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΣΤ

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΕΜΣΤ εγκρίθηκε με Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στις 01.08.2017 (ΠΔ 78/2017, ΦΕΚ 108/Α/01.08.2017), όπως προβλέπεται από τον Ιδρυτικό Νόμο του Μουσείου.  Με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας καθορίζονται κατά ειδικότητα οι θέσεις του αναγκαίου προσωπικού, η διαδικασία πρόσληψης και τα προσόντα κατά ειδικότητα και ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του Μουσείου, όπως η διάρθρωση των Υπηρεσιών, η κατανομή των αρμοδιοτήτων του προσωπικού και η υπηρεσιακή του κατάσταση, οι αποσπάσεις υπαλλήλων, οι πειθαρχικές εξουσίες, τα πειθαρχικά παραπτώματα και οι ποινές, η διαδικασία πραγματοποίησης των εσόδων και οι τρόποι διαχείρισης τους.

Πρόκειται για το αποτέλεσμα πολυετούς επεξεργασίας και συνεργασίας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενεργοποίηση των προσλήψεων και την συμπλήρωση της στελέχωσης του Μουσείου με απαραίτητες ειδικότητες, μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ.

 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΜΣΤ

 

Φωτογραφία: Stephie Grape

EL / EN