Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών μεταφοράς και εγκατάστασης έργων τέχνης στο ΕΜΣΤ

To Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,  για την παροχή υπηρεσιών Μεταφοράς και Εγκατάστασης έργων τέχνης στο ΕΜΣΤ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 94.780,00 €  μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: (117.527,20€) και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 8 μήνες.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 07.04.2022 / Τοπική ώρα: 17.00

Σχετικά αρχεία:

Περίληψη διαγωνισμού μεταφορών

Διακήρυξη μεταφορών

 

EL / EN