ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Αποτελέσματα της ΣΟΧ2/2020 Ανακοίνωσης

Δημοσιεύουμε επί το ορθόν τα αποτελέσματα της ΣΟΧ2/2020 Ανακοίνωσης του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης για την πρόσληψη 13 Υπαλλήλων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας 5 μηνών.

Πίνακας κατάταξης ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ (θέση 1)

Πίνακας κατάταξης ΔΕ ΤΑΜΙΕΣ (θέσεις 3)

Πίνακας κατάταξης ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ (θέσεις 8)

Πίνακας ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ

[accordion] [spoiler title=” Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2020″]

Δημοσιεύουμε την με αρ. πρωτ.: 967/31.03.2020 ΣΟΧ 2/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη δεκατριών (13) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε (5) μηνών, για την κάλυψη εποχικών – παροδικών αναγκών του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ.

Επισυνάπτονται:

  1. Το από 02.12.2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)
  2. Το από 20.05.2020 ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
  3. Το από 20.12.2019 ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ.
  4. Το υπόδειγμα αιτήσεων ΣΟΧ. 6.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά αύριο 13.06.2020 και λήγει στις 22.06.2020.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (protocol@emst.gr). Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

ANAKΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2 2020 ΕΜΣΤ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 02.12.2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 20.05.2020 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 20.12.2019

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

[/spoiler][spoiler title=”Αποτελέσματα της ΣΟΧ1/2019 Ανακοίνωσης”]

Δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα της ΣΟΧ1/2019 Ανακοίνωσης του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης για την πρόσληψη 4 Φυλάκων και 3 Νυχτοφυλάκων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών.

Πίνακας κατάταξης ΔΕ Φυλάκων

Πίνακας κατάταξης ΔΕ Νυχτοφυλάκων

Πίνακας απορριφθέντων

[/spoiler][spoiler title=”Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2019″] Δημοσιεύουμε την με αρ. πρωτ.: 925/02.05.2019 ΣΟΧ 1/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη τεσσάρων (4) ημερησίων φυλάκων και τριών (3) νυχτοφυλάκων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών – παροδικών αναγκών του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ.

Επισυνάπτονται:

  1. Το από 12.02.2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)
  2. Το από 12.04.2019 ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ.
  3. Το υπόδειγμα αιτήσεων ΣΟΧ. 6.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά αύριο 18.07.2019 και λήγει στις 29.07.2019.

Το ωράριο κατάθεσης των αιτήσεων στο Πρωτόκολλο του Μουσείο είναι: Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 – 15:00.

ANAKΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 2019 ΕΜΣΤ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 12-2-2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

 

[/spoiler] [spoiler title=”Αποτελέσματα της ΣΟΧ1/2017 Ανακοίνωσης”] Δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα της ΣΟΧ1/2017 Ανακοίνωσης του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης για την πρόσληψη 15 ατόμων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών.

101 – ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ – (θέσεις 2)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ
 ——————————————————————  ———————-
102 – ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – (θέσεις 1) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ
 ——————————————————————  ———————-
103 – ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – (θέσεις 1) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ
 ——————————————————————  ———————-
104 – ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – (θέσεις 1)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ
 ——————————————————————  ———————-
105 – ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – (θέσεις 1)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ
 ——————————————————————  ———————-
106 – ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ – (θέσεις 2)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ
 ——————————————————————  ———————-
107 – ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ – (θέσεις 2) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ
 ——————————————————————  ———————-
108 – ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – (θέσεις 1)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
 ——————————————————————  ———————-
109 – ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – (θέσεις 1)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ
 ——————————————————————  ———————-
110 – ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ – (θέσεις 1) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ
 ——————————————————————  ———————-
111 – ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ – (θέσεις 2) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ
[/spoiler][spoiler title=”Αποτελέσματα της ΣΟΧ 1/2014 Ανακοίνωσης”]
101 – ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ
 ——————————————————————  ———————-
102 – ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ
 ——————————————————————  ———————-
103 – ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ
 ——————————————————————  ———————-
104 – ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ
 ——————————————————————  ———————-
105 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ
 ——————————————————————  ———————-
106 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ
 ——————————————————————  ———————-
107 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ
 ——————————————————————  ———————-
108 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ
 ——————————————————————  ———————-
109 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ
[/spoiler]
EL / EN